Tantra II. díl

14. 12. 2012


V józe i v tantře se jantra používá k odvedení pozornosti od vnějšího světa a k jejímu nasměrování dovnitř. Nasměrovat pozornost dovnitř se po nějaké době zájemci podaří, obtížnější však je udržet ji ...

V józe i v tantře se jantra používá k odvedení pozornosti od vnějšího světa a k jejímu nasměrování dovnitř. Nasměrovat pozornost dovnitř se po nějaké době zájemci podaří, obtížnější však je udržet ji uvnitř po dlouhou dobu a bez velkého úsilí. Jantra je tělo neboli forma božství (dévata), na rozdíl od mantry, která působí na člověka zvukem a je z tohoto pohledu považována za mysl nebo vědomí boha.   Tvůrčí proces je v tantře symbolizován mnoha obrazy. Jsou součástí rituálů a obecně se nazývají jantry. Jsou uctívány, čímž vlastně zaměřují představy a emoce tantrika. Většina z nich používá sexuální symboliku, mnohé využívají k zobrazení lidskou formu, ale také rozličné esoterické schematické vzorce. Tyto symboly se vztahují k něčemu mnohem hlubšímu, než je každodenní svět, vyjadřují energetické skutečnosti, které jsou všezahrnující a tak emočně vzrušující, že přesahují hranice jakéhokoli běžného objektu rozpoznatelného každodenní lidskou zkušeností. Patří k nim sestavy různých geometrických tvarů, čtverců, trojúhelníků, lotosových květů aj., které tvoří symbolickou kompozici. Tato kompozice představuje koncentrovanou energii, z níž je tvořen vesmír.


Jantra nás chrání a osvobozuje z pout
Slabika jan se překládá jako nástroj nebo opora pro mysl, která se na jantru soustředí. Slabika tra je ze slovního základu trana, který se překládá jako osvobození z pout. Jantra je tedy to, co nás chrání a vede nás k osvobození z pout, tj. k osvobození (mókša) z koloběhu životů. Jantra by měla pozornost nejen připoutat, ale zároveň očistit, vyčerpat z mysli rušivé obrazy a myšlenky, a tím člověka nasměrovat ke zdroji života, objevení božské podstaty v něm samém.   Vznik janter patří minulosti. Traduje se, že je objevili dávní tantričtí duchovní, když se při svých meditacích soustředili na božstva a jejich energii. Tu pak symbolicky zobrazili jantrou a ten, kdo se na božstvo soustředí a jeho energii přijme, je schopen se s božstvem, které jantra představuje, spojit. Jantra vyjadřuje určitý stav lidské mysli, vzešlý z nevědomí, který jsme schopni za určitých podmínek vyjádřit.   Janter není neomezený počet. Uvádí se, že je jich asi 960, ale běžně v literatuře jich najdete maximálně několik desítek. Jantry se kreslí na papír, ryjí se do dřevěných nebo kamenných destiček, ale nosí se také jako talismany zavěšené na krku. Pak bývají vyrobeny i ze zlata. Do janter se může vložit také text, který pak sádhak (duchovní aspirant) při meditaci na jantru opakuje. Při práci s jantrou je recitace mantry nezbytná. Jedna jantra se může využívat i s více mantrami. Soustředění na jantru a opakování mantry pomáhá vyrovnat činnost obou mozkových hemisfér. Práci s jantrou určuje učitel, guru. Na jantru se díváme a připoutáváme k ní svou pozornost, nepřiřazujeme jí žádný význam a opakujeme mantru.    Jantry jsou si navzájem podobné, mívají stálý tvar čtverce. Uvnitř čtverce je vepsán kruh nebo více kruhů s okvětními plátky lotosu. V centru jantry je pak ústřední symbol, podle kterého se jantry od sebe liší. Může to být jeden nebo více čtverců, tvořících pyramidu, hexagram, kruh nebo více kruhů, ale také část posvátného textu apod. V úplném středu jantry bývá bod bindu, který je středem soustředění se na jantru.


Šrí jantra – symbol vesmíru

Abychom pochopili, co vlastně jantra sděluje, pokusíme se její strukturu přiblížit a následně vyložit na příkladu šrí jantry. Jantru ohraničuje čtverec. Skládá se ze dvou čar horizontálních a dvou vertikálních. Jde o vyvážený tvar, který naši pozornost příliš nepoutá.  Naopak to, co je uvnitř, je čtvercem zdůrazněno. Ke čtverci jsou po stranách připojeny útvary připomínající písmeno T, které nazýváme vstupy nebo brány. Čtverec s branami tvoří obrazec, který vyjadřuje, že vše uvnitř podléhá pohybu. Ve čtverci bývá vepsán kruh nebo více kruhů s lotosovými okvětními plátky. Ty představují kosmos jantry. Ve středu jantry bývají často trojúhelníky. Trojúhelník má vždy základnu (rovná strana) a dvě ramena (šikmé strany), což je znakem dynamiky. Trojúhelník obrácený špicí vzhůru je spojen s mužským principem (Šiva), zatímco špice dolů patří ženské energii (Šakti). Vzájemná kombinace obou je vyjádřením rovnováhy. Pokud je více trojúhelníků mířících vzhůru i dolů a jsou prostoupené, tvoří pyramidu a rovnováhu ještě zdůrazňují.

To je také případ šrí jantry, která je mezi jantrami nejznámější a představuje celý vesmír. Střed této jantry tvoří devět trojúhelníků, které se navzájem protínají. Čtyři trojúhelníky míří vrcholem vzhůru jako symbol energie boha Šivy a pět jich míří vrcholem dolů na znamení energie bohyně Šaktí. Průsečíky těchto devíti trojúhelníků mají ze všech janter největší dynamiku a zdají se být symetrické. V centru jantry vzniká malý trojúhelník zvaný trikon směřující vrcholem dolů, v jehož středu je bindu, bod počátku. V tomto bodě jsou energie v rovnováze, Šiva a Šakti jsou zde ve spojení. V okamžiku tvoření, kdy se začne bindu rozpínat, vzniká trikon a se svými třemi stranami se stává symbolem tří bohyní a také tří gun (kvalit přírody).    Expanzí trikonu vznikne skupina osmi trojúhelníků, které jej obklopují. Osm trojúhelníků a trikon s bindu uvnitř tvoří základní kámen vesmíru, který je přirovnáván k lidskému tělu, jež má také devět bran. Jsou základem šrí jantry a jejich uctívání přináší požehnání a zabraňuje všem nemocem. Tyto obklopuje další skupina tvořená deseti vnitřními trojúhelníky, poskytujícími ochranu proti všemu zlému. Ochrana, která přichází zevnitř, se týká vnějšího orgánu člověka. Tím je pět smyslových schopností vnímání (sluch, hmat, zrak, chuť a čich) a pět smyslových schopností činnosti (řeč, úchop, pohyb, vylučování a rozmnožování). Těchto deset schopností je vnímáno jako deset ohňů, které mohou člověku, jež je ovládne, zajistit dokonalou ochranu. Další expanzí se dostaneme ke skupině nových deseti tzv. vnějších trojúhelníků a zde nastává kontrola nad pěti pránami (prána, apána, samána, udána, vjána) a pěti uppránami (nága, kúrma, krkala, dévódatta a dhanantradžaja) v našem těle. Pokud takovou kontrolu získáme, stane se náš vnější život smysluplný a my z něj pro sebe získáme vše, co je v našich přáních a co uspokojí naše smysly.   Čtvrtou, poslední skupinou je skupina čtrnácti vnějších trojúhelníků, které kontrolují čtrnáct hlavních nádí (drah) v našem těle. Touto skupinou trojúhelníků se uzavírá vnější forma šrí jantry a těla jako mikrokosmu. Kontrola nad touto oblastí přináší člověku štěstí.   Za skupinami trojúhelníků jsou dva prstence s okvětními lístky lotosu. Oba prstence okvětních plátků souvisejí s lunární (ženskou) energií, zatímco skupiny 43 trojúhelníků se solární (mužskou) energií. Oba typy energií se doplňují a jantra se tím stává dynamickou.   Hranici této jantry tvoří čtverec představující pozemský materiální svět se čtyřmi branami, ve kterém je vše výše popsané uloženo. Meditace nad šrí jantrou by měla být prováděna během dne a měla by být vedena zkušeným učitelem.


Ivana a Jan Knaislovi

www.knaislovi.webnode.cz


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket