BLESKOVĚ
Mytologie 13. 02. 2016 PDF Tisk

Ásana Šivy v mytologii

Tajemství ásan, jejich význam a síla je objevováno v zastavení a otočením pozornosti dovnitř. Nechte se inspirovat tančícím Šivou.

Ásana Šivy v mytologii

Jóga je široká cesta vedoucí k poznání a k nalezení smyslu naší existence. Nastoluje v mysli člověka klid, posiluje i čistí tělo, přispívá ke spokojenosti a vyrovnanosti. Jednou z jejích podob je i hathajóga, dnes cesta cvičení těla a mysli, a to především pomocí pozic zvaných ásany.

Historie jógy a jejích pozic sahá hluboko do dávnověku a řada dnešních přístupů k józe se od těch původních velmi odlišuje. Málokdo je si vědom dávných kořenů jógy a ví, jak by měl cvičení jógy zaměřit, aby jemu či druhým lidem přineslo nejen protažení, ale také pocit odpoutání od starostí běžného dne a hluboký vnitřní prožitek. Nelze se divit, že lidé o těchto hlubších aspektech nic netuší, protože u různých cvičitelů během cvičení a také v různých knihách o józe se o kořenech jógy mnoho nedozvíte. Jsou lidé, kteří nakonec podobné informace ani nepostrádají, ale chcete-li opravdu porozumět tomu, proč se jógové pozice cvičí určitým způsobem a jak je možné, že vedou člověka cestou poznání až k pochopení vnitřní podstaty, pak byste se měli začít ptát. V józe často nejsou odpovědi tak důležité jako to, že se ptáte a necháváte v sobě otázku doznít. Sledujete-li ji trvale a nepřipoutaně, dříve nebo později se zklidní hladina vaší mysli a časem jako tichý svědek začnete rozumět.

Fyzické cvičení v józe představují především pozice zvané ásany. V Indii vše, co má určitou hodnotu, čeho si lidé váží a co je neseno tradicí, je považováno za dar. Dar boží. Bůh má svá jména, protože disponuje mnoha kvalitami a vlastnostmi, ale všechna jména a všechny podoby pojí jediná podstata. Nekonečný a neuchopitelný, nepopsatelný brahman. Ten je otištěn v každém z nás a čeká na okamžik, kdy si povšimneme této skutečnosti a začneme na sobě pracovat, abychom drahokam ukrytý v nás obrousili a vyleštili. Jednou zazáří čistým jasem realizované bytosti, která zbavená tužeb již nezná strastí.

U jógy je bohem, který stojí na počátku historie, bůh Šiva. Není náhoda, že nejslavnějším indickým uměleckým dílem je socha zobrazující Šivu jako boha či pána tance. Božský tanec, který Šiva tančí, pomohl stvořit vesmír a náš svět a stejný tanec přivede svět jednoho dne k zániku. Stvoření však není začátkem a destrukce není koncem. Hinduistické chápání vesmíru je totiž cyklické, a tak se po čase nečinnosti opět z tajemné prázdnoty (šúnja) začne tvořit nový věk. Šiva tak představuje určitou kontinuitu, nepřerušenost vývojové linie. Propojení našich existencí, od zrození, přes život až po smrt a k dalšímu zrození, slouží k tomu, abychom poznávali nové aspekty, z poznání se poučili, a tak pomalu vyčerpávali svou karmu čili nit osudu, kterou si tkáme svými předchozími činy.

Bůh Šiva je nejen bohem tance, ale také pánem hudby, svůdcem žen asketů, manželem Párvatí. Snoubí se v něm protikladné povinnosti askety i hospodáře.  Vábí lidi, aby se zřekli světa a vydali se na cestu poznání.

Šiva představuje zviditelnění pěti božských aktivit, kterými jsou stvoření (sršti), ochrana (sthiti), zničení (sanhára), moc sebeklamu (tiróbhava) a udílení odpuštění (anugraha). Co se skrývá za těmito aspekty? Akt stvoření v sobě zahaluje vizi takového uspořádání světa, které by bylo v souladu s duchovními ideály společnosti. Z myticky čistého počátku vznikají elementy, které jsou hrubší a zdánlivě ztrácejí vztah k božské čistotě, ale jednou se do těla stvořitele opět vrátí. Existující svět je však vystaven působení různých sil. Věčný konflikt dvou sil, dobra a zla, vědomí konečnosti v našem světě či zneužití tajemných sil (siddhi) stále vede k prosbě o ochranu, nastoluje potřebu záchrany světa. Svět je zmítán konflikty a člověk se v něm někdy cítí ztracen.  Ochrana je velkou milostí boží, která je člověku poskytnuta. Neváží-li si lidstvo svých možností a zneužívá svého postavení na úkor některé skupiny, dochází k nahromadění zla, které může kdykoliv stejně jako ztráta nadvlády nad tajemnými silami dovést svět k zániku. Bůh tak nastavuje světu trestající tvář. Očistný oheň se nakonec stává ničivým a vede k záhubě. Moc sebeklamu, čtvrtá z božských aktivit, je v józe spojena se silou zvanou mája, což je závoj, který člověku zahaluje pravou podstatu světa. A konečně odpuštění. Laskavá tvář boha, který přijme oddanost a opravdovost touhy jako dostatečnou záruku, že to člověk se svou nápravou myslí vážně.

Praxe:

Všechny tyto aspekty božských aktivit najdeme v pozici, která se jmenuje NATARADŽÁSANA (pozice tanečníka čili boha Šivy). Cvičíme ji ve stoji, a protože se jedná o rovnovážnou pozici, najdeme si nejprve nějaký pevný bod před sebou a budeme na něj po celou dobu cvičení upírat svou pozornost. Nespěchejte proto do polohy a snažte se nejdřív na zvolený bod opravdu koncentrovat. Vyberte si bod výrazný, který vás bude přitahovat. Výchozí polohou je stoj nazývaný tadásana (hora). Zpevněte nyní stoj na pravé noze. Je vhodné roztáhnout její prsty a jemně nohu pokrčit v podkolenní. Pak s nádechem zvedněte levou nohu, pokrčte ji a veďte vpřed a to tak, aby stehno bylo rovnoběžné se zemí a špička nohy směřovala doprava, šikmo k zemi. Dále zvedněte levou ruku, pokrčte ji a kopírujte polohu levé nohy. Dlaň ruky směřuje k zemi. Pravou ruku veďte před tělem do mírného vzpažení, ruka zůstane ale ohnutá v lokti a její dlaň směřuje vpřed čili od těla.

Tanec vyjadřuje řadu symbolických pochodů. Zmítající se údy naznačují, že jevový svět je iluzorní, zatímco nehybnost hlavy připomíná Šivu jako nepohnutého hybatele, který tvoří svět. O tanci vesmírného vzniku a zániku jsme již mluvili – v této poloze vnímejme, že my sami jsme v životě tím, kdo činností (tancem) udržuje existenci naší bytosti a dává jí smysl. Avšak kdo je v nás tím Šivou?

Zvednutá pravá ruka naznačuje gesto ochrany (abhajamudra), ale také nebojácnosti. Ať bude útok světa jakýkoliv, moje srdce zůstane plné lásky a statečnosti.

Pravá noha drtí démona nevědomosti, který brání realizovat pravé poznání, zatímco pod levou nohou je místo, které představuje jediné útočiště lidských duší – u božích nohou. Odstranit nevědomost tak znamená zároveň vykročit na cestu poznání božské podstaty v nás. Levá ruka  odkazuje ke zdviženému chodidlu a upozorňuje na iluzornost světa. Nekonečné není vlastností tohoto světa.

 

  • Znáte z GiB
  • PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl
  • www.knaisl.webz.cz 
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

Objednat předplatné