BLESKOVĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

pro předplatné časopisu JÓGA DNES

 

I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi objednateli a příjemci časopisu JÓGA DNES (dále jen „časopis“) a vydavatelem časopisu, společností Power Yoga Akademie s.r.o., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Hellichova 1, PSČ 11800, IČO: 273 61 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 74303 (dále jen „vydavatel“).

Vydavatel je zároveň provozovatelem internetového portálu zaměřeného na oblast jógy a dostupného pro uživatele z následující internetové adresy: https://www.jogadnes.cz/ (dále jen „portál“).

Objednatelem“ se rozumí osoba, která předplatné časopisu objednala způsobem dále uvedeným způsobilá k právním úkonům. Předplatné může objednatel objednat i ve prospěch třetí osoby. Objednatelem předplatného může být pouze osoba starší patnácti (15) let plně způsobilá k právnímu jednání.

Příjemcem“ se rozumí osoba, které je časopis vydavatelem dodáván formou předplatného na základě uzavřené smlouvy o předplatném.

Smlouvou o předplatném“ se rozumí smlouva uzavřená mezi objednatelem a vydavatelem, jejímž předmětem je objednávka předplatného časopisu, a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.

Objednávkou“ se rozumí objednávka předplatného časopisu na webovém rozhraní portálu uskutečněná objednatelem.

 

II. Uzavření smlouvy o předplatném

Podmínkou uskutečnění objednávky je provedení registrace na portálu. Registraci uživatel provede tak, že do pole vyhrazeného pro provedení registrace zadá svoji e-mailovou adresu. Na uživatelem zadanou e-mailovou adresu jsou neprodleně poté zaslány přihlašovací údaje do uživatelského rozhraní portálu, kterými jsou zadaný e-mail uživatele a vydavatelem vygenerované heslo. Provedení objednávky je možné pouze po předchozím přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní portálu na základě vydavatelem zaslaných přihlašovacích údajů. 

Objednatel je povinen zadávat při registraci vždy pouze správné a pravdivé údaje a tyto v uživatelském rozhraní portálu při každé změně aktualizovat.

Webové rozhraní portálu obsahuje veškeré informace o nákladech spojených s dodáváním časopisu Objednateli. 

Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se detailně seznámil s ustanoveními těchto VOP. Objednateli je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a změnit veškeré údaje, které do objednávky vložil a opravit všechny chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednatel může učinit objednávku též ve prospěch třetí osoby, a to tak, že objednatel v objednávce uvede jméno a příjmení příjemce a svoje fakturační údaje.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o předplatném. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o předplatném jsou v běžné výši a objednatel tyto náklady hradí sám. 

Webové rozhraní portálu určené pro objednávku předplatného časopisu obsahuje zejména, nikoliv však výlučně výčet nabízených typů předplatného, možné způsoby úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručování časopisu a náklady spojené s dodáváním časopisu.

Objednávku je možné učinit následujícími způsoby:

  • Objednávka na lince Jóga Dnes +420 733 680 580
  • Objednávka přes aplikaci na www.jogadnes.cz - vyplnění formuláře
  • Objednávka přes e-mailovou adresu: predplatne@jogadnes.cz

Jestliže je objednávka uskutečněna prostřednictvím shora uvedené telefonické linky nebo e-mailové adresy, zašle vydavatel objednateli na objednatelem sdělenou e-mailovou adresu sjednané náležitosti smlouvy o předplatném a znění těchto VOP, přičemž smlouva o předplatném je v tomto případě uzavřena potvrzením objednávky ze strany objednatele.

Vydavatel přijetí objednávky objednateli potvrdí neprodleně po obdržení objednávky.

Smlouva o předplatném je uzavřena okamžikem doručení objednávky vydavateli. 

Na dárky, stejně jako na programy videí on-line TV Jóga Virtual s tarifem JV BASIC, které jsou poskytovány objednateli ze strany vydavatele zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li poskytnut v souvislosti s uzavřením smlouvy o předplatném objednateli dárek, je darovací smlouva mezi vydavatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o předplatném ze strany objednatele, pozbývá darovací smlouva účinnosti a objednatel je povinen příslušný dárek vydavateli vrátit.

Smlouva o předplatném je uložena u vydavatele a vydavatel znění smlouvy o předplatném objednateli kdykoliv po vyžádání zašle. Smlouvu o předplatném je možné uzavřít pouze v českém jazyce. 

Před vyčerpáním doby předplatného může být objednatel na nadcházející vyčerpání doby sjednaného předplatného adekvátně vydavatelem upozorněn a informován o dalších možnostech pokračování předplatného.

 

 III. Možnost odstoupení od smlouvy o předplatném

Objednatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o předplatném nejpozději 5 dnů (rozumí se doručení odstoupení vydavateli) přede dnem doručení prvního výtisku časopisu, přičemž výše storno poplatku v tomto případě činí dvě stě padesát (250) korun českých. Odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu smlouvy odešle objednatel na následující e-mailovou adresu vydavatele: predplatne@jogadnes.cz. Vydavatel je oprávněn výši storno poplatku započítat na objednatelem uhrazenou cenu předplatného. Cenu předplatného sníženou o výši storno poplatku zašle vydavatel objednateli na účet, ze kterého byla vydavateli cena předplatného poukázána do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení vydavateli. 

Vydavatel je oprávněn odstoupit v případě, že objednatel neuhradí cenu předplatného sjednanou ve smlouvě o předplatném do pěti (5) dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy o předplatném.

 

IV. Reklamace, odpovědnost za vady

Nedoručí-li vydavatel časopis řádně a včas, např. nedoručí-li předplacený počet výtisků, nedoručí výtisk v době vydání, objednateli není dodán úplný výtisk či výtisk nekvalitně vytištěný apod., je předplatitel oprávněn uplatnit u vydavatele reklamaci.

Reklamaci je nutné uplatnit u vydavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení výtisku nebo ode dne, kdy měl být výtisk objednateli doručen. Je-li předplatitel spotřebitelem, uplatní se zákonná lhůta. 

V případě, že bude reklamace uznána vydavatelem jako oprávněná, bude objednateli doručen nový výtisk, nebude-li však takovéto náhradní doručení možné, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné sjednané ve smlouvě o předplatném. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 

V. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.

Pokud vztah související nebo založený smlouvou o předplatném obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

 

Vydavatel:

Power Yoga Akademie, s.r.o.

Hellichova 1

118 00 Praha 1

 

V Praze, 30.6.2018