BLESKOVĚ
Čtení duchovních textů 26. 12. 2016 PDF Tisk

Krišna - Pán s flétnou

Krišna je považován za nejvyššího Pána, který ztělesňuje pravdu, ryzí blaženost, vědomí…Pán pánů. V hinduistickém pantheonu se objevuje jako 8. reinkarnace boha Višnua. V Gítě je Krišnovo zařazení: „Jsem zdrojem všeho, ze Mě vychází veškeré stvoření.“ (X.8)

Krišna - Pán s flétnou

Krišna je často vyobrazen s modrou nebo černou barvou pleti, mající 2 ruce a v jedné z nich drží a zároveň hraje na flétnu. V hinduismu, osoby, které mají schopnost bojovat se zlem, mají modrou kůži. Ve vyobrazeních stojí na jedné noze s druhou pokrčenou, opřenou o její prsty. Obvykle je oblečený do barevného oblečení s bohatými ornamenty, rád tančí a baví se. Má radost a užívá si. Po jeho boku může být jeho choť Radha a součástí je i kráva (jen z příběhů: narodil se ve stádu krav).

Višnu se manifestuje jako Krišna. Jeho poselství boje se zlem a ušlechtilost se nese celým hinduismem. Vyrostl mezi pastýři s velice krásnou visáží a urostlou postavou. Proháněl a snadno získával lásku krásných pastýřek (gópí). Krišna svým posláním navozuje důvěru a blízkost osobního vztahu. Člověk mu může být zcela blízko. Uvádí se, že zaslechne-li někdo hrající Krišnovu flétnu, musí se jako pomatený, poblouzněný za ním rozběhnout a sledovat jeho kroky ve stavu božského šílenství. V Indii se slaví v srpnu a září svátek Krišny, kdy hraje hudba, zpívají se mantry, tančí se a raduje.

V hinduismu bývá Krišna spojen s krávou. Ta je posvátným zvířetem, avšak není personifikovaná jako žádná bohyně. Je považována za jednu ze sedmi matek lidstva, protože dává lidem mléko, tak jako rodilá matka. V Indii se považuje všech pět kravských produktů za očisťující a život udržující: mléko, ghí, tvaroh, moč a hnůj. Tradičně je kráva považována za drahou Pánu Krišnovi, který je často oslovován jako Góvinda nebo Gópal. Z hlediska Véd by se kráva nikdy neměla zabít, protože pokud by někdo toto vykonal, byl by to ohavný čin.


Čtení z duchovních textu
Ve starých spisech nalezneme moudra, která s sebou nesou hluboká ponaučení a pravdu. Jejich čtením vcházíme do klidu a hlubokého meditativního vhledu, který s sebou nesou. Duchovní slova mohou být motivací, útěchou, radostí a semínkem, které se usadí, začne klíčit a v plné své kráse vykvete. Nechte se inspirovat a zůstaňte bdělými.


Bhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného, kapitola: Cesta pravého poznání

VII.1 Vznešený pravil: Nyní, Ardžune, poslouchej a slyš, jak Mne můžeš obsáhnout cvičením oddanosti a jak ve Mně můžeš nalézti svou tvrz a své zasvěcení, upřeš-li se duchem ke Mně!
VII. 3 Mezi mnoha tisíci lidmi jen málo se jich snaží o dokonalost. A mezi těmito požehnanými snad jen jeden jediný Mne zná v Mé pravé podstatě.
VII. 6 Věz, že každá bytost je dítkem Mé dvojí podstaty, kteráž je Matkou a Otcem vší tvorby. Hleď, Jáť jsem původ i zánik všehomíra!
VII. 7 Nic není nade Mne, Ardžune! To nejvyšší i nejnižší je obsaženo ve Mně. Jsem zlatou šňůrou, na níž jako perly jsou navlečeny všechny světy a všechny životy.
VII. 8 Jsem chutí vody, Ardžune, jsem světlem slunce i měsíce, posvátností Písma, zvukem mizejícím v tichu oblohy, lidskostí člověka – tím vším jsem Já!
VII. 10 Věz, Ardžune, že jsem věčným semenem všeho žití! Jsem rovněž hrdinstvím statečných. mezi vzdělanci jsem vytaseným mečem jejich ducha a jsem slávou lidí proslulých.
VII. 12 Věz, že vše, co náleží k ctnosti, i to, co pochodí z vášně a temnoty, to vše vyvěrá jedině ze Mne: Já nejsem v těchto věcech, ale věci tyto jsou ve Mně!
VII. 13 Oblouzen mnohotvarým vzhledem Mých věcí, Mne, Neměnného, Neskonalého, tento měnivý svět nezná, Ardžune!
VII. 14 Neboť věř, že Moje vlastnosti, beroucí na sebe všechny podoby života, jsou Mým božským přestrojením a těžko lze je odhalit! Jen ti, kteříž Mne vytrvale hledají, prohlédnou skrze tuto clonu Skutečnosti a za ní Mne naleznou.
VII. 17 Nade všechny tyto lidi vyniká člověk moudrý, věčně nezlomný a zanícený pro jediný cíl. Svrchovaně drahý jsem moudrým lidem a moudří lidé jsou drazí i Mně.
VII. 19 Prošed mnohými zrody člověk moudrý nakonec splývá se Mnou věda, že jsem to, kteréž je srdcem vší tvorby. Velmi zřídka dochází duše takové velikosti.
VII. 26 Znám, Ardžune, vše, co bylo, vše, co je, vše, co ještě bude, ale nikdo nezná Mne!
VII. 27 Klamem radosti a bolesti, dobra a zla, klamem pramenícím z touhy a nenávisti, jsou všechny bytosti vrhány do hnacího kola narození a smrti.
VII. 28 Proto lidé mravných činů, kteří se odpoutali od hříchu a od oněch protichůdných klamů uctívají Mne s neochvějnou vírou.
VII. 29 Ti, kteří by chtěli uniknout zkáze a smrti, naleznou ve Mně své útočiště, neboť hleď, jsem sama Skutečnost, jsem samo Vysvobození!
VII. 30 A ti, kteříž Mne poznávají na zemi i na nebi, v obětním ohni, majíce ducha pevně spjatého jhem Nehmotnosti, do Mne vstupují v hodině smrti!

 

  • -jd-
  • zdroj fotky: Shutterstock.com
  • Zdroj: Bhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného, Rudolf Janíček, Železný Brod 1945, vyšlo v červnu 1945 jako hold a pozdrav osvobozené vlasti.

Objednat předplatné