Filosofie jógy 24. 04. 2024 PDF Tisk

Kléše – příčiny lidského utrpení podle jógy

Jako lidé jsme dostali do vínku určitou nevědomost (avidja), a to přesto že současně vytváříme i absorbujeme znalostní bázi celých pokolení.

Kléše – příčiny lidského utrpení podle jógy

Tzv. jógovému desateru předchází poznání zdrojů útrap, tedy příčin a podhoubí chování, které nám návody a doporučení královské stezky (podle Pataňdžaliho Jogasútry) pomáhají překonat (jama) nebo si naopak osvojit (nijama). 

Jako živé bytosti jsme obdařeni touhou žít a svůj život chránit. S ostatními živými bytostmi máme společné přirozené pudy a instinkty, různá (i když takové tvrzení není nevyvratitelné) je pouze míra si toto své nastavení – kléše – uvědomit. Kléše jako zdroje utrpení působí skrze sobectví, které nás vede k lpění na životě, a to i na úkor jiných bytostí. Sebeuvědomění nás ale současně vede k respektu, zodpovědnosti a úctě; ačkoliv život je dar a je třeba jej chránit, máme tak činit s ohledem na své okolí. K tomu je nezbytné, abychom si kléše dokázali uvědomit a jejich vliv tak omezit. 

Jako lidé jsme dostali do vínku určitou nevědomost (avidja), a to přesto že současně vytváříme i absorbujeme znalostní bázi celých pokolení. Nevíme, co bylo před zrozením a co se stane po smrti, máme stálé pochyby o smyslu svého bytí, těžko rozlišujeme mezi podstatným a nepodstatným, pomíjivým a nepomíjivým. V takové nejistotě hledáme hranice svého já/ství (asmita), chybně jej však ztotožňujeme s fyzickým tělem, popřípadě myšlenkami (intelektem) nebo pocity (smyslovostí). Cítíme se přitahování tím, co je krásné a příjemné (rága) a odpuzováni od toho, co je nehezké a obtížné (dvéša), snadno se proto necháme svést snadným na úkor prospěšného. Stejně mocně jako toužíme žít, bojíme se zemřít (abhinivéša), což se někdy projevuje popíráním (nevyhnutelnosti) smrti nebo naopak neúctou k životu. 

Kléše jsou součástí našeho bytí. Ačkoliv jsou uvedeny jako zdroje lidského utrpení, nejsou nutně negativní a zavrženíhodné, jsou prostě dané. Jsou tím, co máme dobře poznat a zvládnout podobně jako třeba tělo či dýchání. S vědomím veškerých důsledků můžeme sledovat jejich působení na naše prožívání a vnímání. Jsou omezeními, ale také přinášejí příležitost.

 

Objednat předplatné