Psyché&Duše 06. 02. 2021 PDF Tisk

Regresní terapie

Regrese není jen tak nějakou terapií, je královnou mezi terapiemi. Ovšem je diskutabilní, zdali je vhodná pro každého. Záleží na tom, kým je vedena. Pokud probíhá v bezpečném prostředí za doprovodu zkušeného facilitátora či průvodce, pak ano, je pro každého – jestliže ji potřebuje.

Regresní terapie

Je třeba si uvědomit, že regresní terapie rozevírá určité dveře a pravdy, které bývají skryté.

Faktem je, že ne každý člověk potřebuje tato pole zkoumat. Vhled do regresní terapie by měl být vědomou volbou jednotlivce. Jakmile se její dveře otevřou, dalo by se říci, že už se nezavřou. Témata se sice dají vždy uzavřít, mnohdy se ovšem odhalují z určitého důvodu a jejich putování může být mnohem delší cestou, než bychom při prvním záměru dokázali odhadnout.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie, jak se regrese také pojmenovává, využívá k navození abreakce asociativní pamětní vzpomínky na duševní a psychosomatické problémy, které člověk prožil v minulosti ve stresujících a traumatizujících situacích, kdy byl ve stavu zúženého vědomí, až nevědomí.

Metoda hlubinné abreaktivní psychoterapie je založena na tom, že každá bytost má vědomí a podvědomí. Vědomé a smyslové vjemy se ukládají v paměti. Od počátku bytí každé bytosti se tvoří paměťová časová přímka. Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na této přímce jako takzvané engramické události. Jsou to situace, které vyvolaly zúžený stav vědomí. Zároveň s nimi jsou na časové přímce uloženy i signály z čidel, to znamená zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd. Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba v bezvědomí či narkóze.

Jednotlivá regresní sezení vyprávějí detailní útržky např. z raného dětství, které si jedinec za „normálních“ okolností není schopen vybavit. Vhledem do svého nitra dokáže popisovat jednotlivé vjemy například z období svého 1. roku. Barvy závěsů, detailně poskládaný nábytek, povlečení, postýlku, závěsné květiny (i přesto, že si tyto vjemy nepamatuje!), po sezení a ověření si těchto faktů – například u rodinných příslušníků – přichází potvrzení.

Toto je jednoduchý příklad, kam regresní terapie zachází. Dokážeme s ní mapovat vzpomínky z minulých životů, a ať již tomu věříme či ne, přichází úleva i léčení. Na základě zpracování engramické události není potřeba nést v těle, mysli, systému břemena s touto událostí spojená.

Tato královská terapie má několik verzí postupů. Postup, který vypracoval Andrej Dragomirecký, pracuje s typem terapie, kdy průvodce provádí svého klienta bez hypnózy a bez aplikace látek měnících vědomí. Průvodce uvádí klienta do takzvaného stavu alfa, vysoce relaxačního (meditativního) rozpoložení. Následným opakovaným prožíváním traumatizující události dochází k jejímu zpracování, až vymizí úplně.

Na stránkách pana Dragomireckého se dočteme: „Z filosofického hlediska je praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie zajímavá tím, že nám dává velice jasný, logický a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních zákonitostí. Mnoho lidí si často klade otázku, jak posuzovat a srovnávat jednotlivé techniky a směry, které umožňují práci na sobě samém.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie jde skutečně k podstatě věci, a je-li prováděna správně a důsledně, nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí.“

Z praxe mohu potvrdit, že tato terapie je opravdu schopná mapovat témata široce obsáhlá.

Je schopná léčit fyzické příčiny a zajeté vzory. Je třeba si uvědomit, že pokud zpracováváme vzory, které jsou zajeté v celých rodech po staletí, začneme tak nahlížet do hloubek s tím spojených.

Vše spolu souvisí a dost často ani netušíme, co se může schovávat za témata v například chronických bolestech zad (míněno, kdy potíže přetrvávají roky), či prožíváme-li schéma, které je kolektivní, individuální atd.

Regresní terapie přináší velké vhledy do celých polí duchovních rovin, chápání podstaty na vyšších úrovních, a co víc, uvědomování si sebe sama. Sebeuvědomění a spojení se se svým nejvyšším potenciálem je také to, co regresní terapie umožňuje, je-li prováděna bezpečně a pečlivě.

Regresní terapie zpracovává karmické zátěže, traumata pocházející z minulých životů či ze současnosti a umožňuje nám žít zdravější a duchovně otevřenější život.

Kdy vyhledat regresní terapii:

  • řešení hlubinných traumat
  • fyzické/chronické napětí, bolesti
  • deprese, psychická deprivace
  • léčení stresu
  • posílení psychiky
  • seberealizace
  • těžké onemocnění – síla uvědomění je tak silná, že pokud se jedinec otevře transformaci a změně s tím spojené, dějí se doslova zázraky. Uvěří-li jedinec, že se může vyléčit, a „dovolí si“ odevzdat se procesu.

Neměli bychom zapomínat na psychofarmaka – pokud uživatel bere léky ovlivňující psychiku, nelze regresní terapii provádět. Vědomí jednotlivce je „zastřeno“ látkami a v tomto případě se cesta do nitra nekoná. Doporučuje se léky tohoto typu vysadit a pracovat s terapií jako alternativou v rámci léčení. V dnešní době máme povědomí o tom, že vše se vším souvisí, a celostní/holistická cesta se vždy zabývá celkem, hledá příčinu a řeší schémata a vzorce, které jsou danou příčinou vyvolány.

To znamená, že pacient či klient přicházející s chronickou bolestí ramen může najít příčiny ve vzorcích spojených se zodpovědností a jiné.

Uvědomění vzorce chování vytvoří transformační zážitek a bolest ramene odchází navždy (pokud jsou příčiny zamotané, je třeba sezení opakovat).

Tato terapie vychází z psychosomatiky (tělo jako vlastní chrám pro duši). Tělo je jakousi mapou, databází, kde se ukládají veškeré emoce, podněty, a jsou-li stresové či negativní, vytvářejí jisté bloky, traumata. Regresní terapie tyto bloky odhaluje a následně je zpracovává.

Královna terapií je ponorem do nitra duše, která se odhaluje do úplné nahoty. Pokud je prováděná řádně a opakovaně, pravda se odhalí. Rozkrývá takovou pravdu, kterou jsme ve své fázi vývoje schopni unést. Přesně tak, jak to má být.

Objednat předplatné