BLESKOVĚ
Rozhovory s osobnostmi 17. 03. 2017 PDF Tisk

O životě s jógou..Ruth Lauer Manenti

Dnes trochu nezvykle - anglicko-český rozhovor s Ruth Lauer Manenti, která je jedním z hlavních hostů YOGA & DANCE Spring Festival Ostrava, který se koná 27.4.-30.4. v Ostravě.

O životě s jógou..Ruth Lauer Manenti

Jak dlouho se józe věnujete?

I have been studying yoga for 30 years….. hard to believe but time does go by.

Studuji jógu už 30 let... těžko tomu uvěřit, ale čas zkrátka plyne.

Vzpomenete si na své první setkání s jógou?

I broke my neck in a car crash and had a lot of pain and trauma in my body. I had a beautiful nurse. She was like the most beautiful woman in the world. She was a disciple of Bhagavan Rajneesh (Osho). She truly had a golden aura around her. I had never met anyone like her. She took exceptional care of me. Her 5 year old son had drowned in a pond. That motivated her to be a great nurse. Her boyfriend was a yoga teacher. He came to where I was living and gave me private lessons. I took to it immediately.

Při autonehodě jsem si poranila krk, měla jsem velké bolesti a mé tělo bylo traumatizováno. Ošetřovala mě krásná sestřička, připadala mi jako nejkrásnější žena na světě. Byla žákyní Bhagavana Rajneeshe (Osho) a kolem sebe měla opravdu zlatou auru. Nikdy jsem nepotkala nikoho, jako je ona. Starala se o mě s mimořádnou péčí. Její pětiletý syn se utopil v rybníku, a to bylo její motivací k tomu být skvělou zdravotní sestrou. Její přítel byl učitel jógy, přišel do místa, kde jsem žila, a dával mi soukromé lekce. Přijala jsem to okamžitě.

V čem spočívá vaše pravidelná praxe jógy?

My formal practice consists primarily of meditation, asana, and study. But I am a firm believer in what Seane Corn calls “On the mat/off the mat”. Or what in tai chi is referred to as martial or putting something into use. In that way I hope to be practicing all the time. There are prayers one can say just before sleeping to the effect that even while one sleeps one hopes it would be part of their spiritual practice. Similarly one eats to feel closer to God since God is the creator and provider of what one eats. Also one derives strength for ones spiritual life from food. But besides eating and sleeping, which everyone does daily, life is full of many challenges. The yoga philosophy provides principals that serve as guidance on how to manage the ups, downs, hardships and/or bumps in one’s life as they come, and the more formal practices give one the capability and confidence to use the principals and act gracefully.

Má formální praxe se skládá převážně z meditace, ásan a studia. Ale pevně věřím v to, co Seane Corn nazývá „On the mat/off the mat“. Nebo co je v tai-čchi označováno jako uvedení věcí do pohybu. Doufám, že v tomto smyslu budu praktikovat po celou dobu. Existují modlitby, které lidé šeptají před spaním ve víře, že když spí, jsou součástí jejich duchovní praxe. Podobně je to s jídlem, kdy se někdo cítí blíže Bohu, protože Bůh je stvořitelem a dárcem toho, co člověk jí. Takže někdo odvozuje sílu pro svůj duchovní život z potravy. Ale kromě jídla a spánku, což dělají všichni každý den, je život plný výzev. Jógová filosofie nabízí principy, které slouží jako návod k tomu, jak ve svém životě zvládnout zdary i nezdary, těžkosti a/nebo překážky tak, jak přicházejí, a formální praxe dává člověku schopnost a důvěru využít ty principy a jednat elegantně.

Jak jóga ovlivnila váš život?

Yoga has brought an understanding that my life is more than what I get or don’t get. Ups and downs merely point out what stays the same, the ground beneath. From that place qualities such as love, kindness, humility, receptivity, creativity, sweetness and song are the substance of a meaningful life. Gradually attachments to success, failure, and things turning out the way you think they should, diminish and instead the mystery and adventure that life is unfolds.

Jóga mi přinesla pochopení, že můj život je více nežli to, co dostávám či nedostávám. Vzlety a pády jen poukazují na to, co zůstává stále stejné, tu pevnou půdu. Hodnoty, jako je láska, laskavost, pokora, vnímavost, tvořivost, přívětivost, to je podstata smysluplného života. Pozvolné vázání se na úspěch, neúspěch a to, jak se věcí dávají jinou cestou, než jak si myslíme, že by měly, jen zmenšuje a nahrazuje tajemství a dobrodružství, které život odhaluje.

V co doufáte, že si návštěvníci vašich lekcí odnesou?

My hope would be that a student would leave class with a broader outlook on their life, so that one would feel more positive and grateful. Problems can always be seen as pathways to a greater spiritual life but only when ones mind is peaceful. If a student feels that something good within themselves is nourished through the class experience than I am pleased.

Mou nadějí je, že student opustí lekci s širším pohledem na svůj život, a bude se tak cítit mnohem pozitivnější a vděkuplný. Problémy mohou být vždy nazírány jako cesta k lepšímu duchovnímu životu, ale pouze tehdy, když je lidská mysl klidná. Pokud student cítí, že v sobě živí skrze zkušenost při lekci něco dobrého, pak jsem spokojená.

V čem spočívá kouzlo jógy?

I think people will always be looking for ways to be happy. Yoga teaches that happiness is our true nature and that that is why we are always seeking it. As a student of yoga the idea that what I am seeking for is already within me, not something outside of myself that I need to attain but rather inner most that needs uncovering, is a very captivating idea. It is also a very old idea, spiritual practices have been around for thousands of years. Most people have large amounts of all kinds of stress and that creates wrong ways of thinking out of which ones actions are compromised such that touching ones true nature becomes difficult.

Myslím, že lidé budou vždy hledat způsob, jak být šťastnými. Jóga učí, že štěstí je naší pravou přirozeností, a to je důvod, proč je budeme vždy hledat. Jako pro studenta jógy je pro mě myšlenka, že to, co hledám, je již mou součástí, a ne něčím mimo mě, čeho musím dosáhnout, ale spíše něčím niterným, co potřebuje odhalit, velmi podmanivou představou. Je to také velmi stará myšlenka, duchovní praktiky zde jsou po tisíce let. Většina lidí má velké množství různých druhů stresů, a to tvoří špatný způsob myšlení, jednání v jeho důsledku pak může ztížit dosažení pravé podstaty.

One can encourage people to bring yoga into everyday life by setting an example oneself of how that’s done. If you are a yoga practitioner and you’re good qualities are not being utilized through out the day to day nitty gritty of life than you cannot show others how to do that.

Člověk může motivovat ostatní, aby se jóga stala součástí jejich každodenního života, svým vlastním příkladem, ukázat, jak to jde. Pokud jste praktikující a máte dobré vlastnosti, které však nejsou zužitkovávány denně, pak nemůžete ukázat ostatním, jak to dělat.

Jste autorkou třech vydaných knih. O čem jsou vaše knihy?

My first two books are from talks I gave in the classroom. They are mostly short stories that illustrate the yoga teachings. Most of them are true stories and I am talking about real life events. I weave those events to various yogic scriptures sourcing those scriptures and providing the Sanskrit. They can be read one story at a time and each story can be read on its own. The stories are given to illuminate the teachings from the scriptures, which are easier to understand when applying them to a modern person’s life. My last book is a novel. It did not come from previous talks given in the classroom but rather something I wrote over a period of six years. The story is inspired by The Yoga Sutra of Patanjali, which seemed fitting since the Yoga Sutra is a text that has greatly informed and inspired my life. Much of what happens in Fell In Her Hands, happens in the Yoga Sutra, but in the Yoga Sutra there is no story in the obvious sense. However as a novel, and not a textbook, I am a great fan of Virginia Wolfe and have been reading novels ever since I broke my neck and spent a year in bed at the age of 20. I wanted the third book, as well as the others really, but more so with this one, to hold up as a novel such that readers who weren’t necessarily interested in the Yoga Sutra would still be rewarded through their reading.

Mé první dvě knihy se skládají z rozhovorů, které se udály ve třídě. Většinou se jedná o krátké příběhy, které ilustrují výuku jógy. Většina z nich jsou pravdivé příběhy, a to mluvím o skutečných životních událostech. Vetkala jsem tyto události do různých jógových příběhů pramenících v těchto příbězích a předkládajících sanskrt. Může být čten jen jeden příběh za čas a každé vyprávění může být čteno jako vaše vlastní. Příběhy jsou určeny k osvětlení učení z písem, které jsou srozumitelnější, když jsou převedeny do života moderního člověka.

Má poslední kniha je román. Ta nevychází z dříve uvedených rozhovorů ve třídě, ale je to něco, co jsem psala po dobu šesti let. Příběh je inspirován Pataňdžaliho Joga sútrou, neboť Joga sútra je text, který výrazně obohatil a inspiroval můj život. Hodně z toho, co se stalo ve Fell In Her Hands, stalo se v Joga sútře, ale v Joga sútře není žádný příběh v běžném slova smyslu. Nicméně je to román, a ne učebnice. Jsem velkým fanouškem Virginie Woolfové a četla jsem její romány od chvíle, kdy jsem si poranila krk a strávila celý rok na lůžku, a to ve věku 20 let. Chtěla jsem tuto třetí knihu, stejně jako ty ostatní, ale tuto ještě více, pojmout jako román tak, aby čtenáři, kteří se nutně nezajímají o Joga sútru, mohli být za své čtení odměněni.

Jaké jsou Vaše lekce jógy?

My classes are challenging but safe. If I’m with a group of students that I don’t see on a regular basis my goal is not to make them get their foot behind their head. I want students to pay attention to what they are doing. Emphasis is on doing things with awareness, care and precision. Simple asanas are challenging when done correctly and endured over a period of time. At the same time, if one works hard enough, the mind gets calm and the struggle element eventually goes away and then the subtle dimensions of ones existence are revealed through the experience of the asana. I always combine teaching what is considered physical, with that which is mental, spiritual emotional etc. so that the work done in the classroom can be healing and informative in many ways.

Mé hodiny jsou náročné, ale zároveň bezpečné. Pokud jsem se skupinou studentů, které nevídám pravidelně, mým cílem není, aby dostali svou nohu za hlavu. Chci, aby studenti věnovali pozornost tomu, co dělají. Důraz je kladen na to, jak pracovat s vědomím, s péčí a přesností. Jednoduché ásany jsou náročné, pokud se dělají správně a po náležitou dobu. Zároveň, pokud se pracuje dostatečně tvrdě, mysl se zklidní a bojový element nakonec zmizí, pak mohou být odhaleny jemné rozměry bytí prostřednictvím zkušenosti z ásany. Vždy kombinuji výuku toho, co je považováno za fyzické, s tím, co je duševní, duchovní, emoční atd., tak, aby práce ve třídě byla ozdravná i poučná v mnoha ohledech.

Koho považujete za své učitele?

My main teachers are my parents Stefanie and Lothar Lauer, my husband Robert Manenti, Sharon Gannon, David Life, Sri K Pattabhi Jois, Saraswati Jois, and Dr. M.A. Jayashree. The Guru principal is strong in these people for me. Without them I don’t think I would have the strength or the confidence to make my life purposeful. My debt to them is huge and ongoing.

Mými hlavními učiteli jsou mí rodiče, Stefanie a Lothar Lauerovi, můj muž Robert Manenti, Sharon Gannon, David Life, Sri K. Pattabhi Jois, Saraswati Jois a Dr. M.A. Jayashree. Guru-princip je pro mě silný v těchto lidech. Nemyslím si, že bych bez nich měla sílu a odvahu udělat svůj život smysluplný. Můj dluh vůči nim je obrovský a stále pokračující.

Jaká je vaše oblíbená mantra?

Favorite mantra….. I think I’ll keep that to myself. Mantras are very personal.

Oblíbená mantra... Myslím, že to si nechám pro sebe. Mantry jsou velmi osobní.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

TIP

Předplatitelé a čtenáři Jóga DNES mají možnost využít slevy 10 % na festivalové vstupné, pokud při vyplnění přihlášky zadají slevový kód JOGADNES2017.

 

foto: archiv autorky

Objednat předplatné