Právní minimum 19. 05. 2015 PDF Tisk

Jóga a paragrafy (náležitosti pracovních smluv)

Většina lektorek a lektorů spolupracuje s jógovými studii na základě živnostenského oprávnění, své služby fakturují a jednají tedy jako dodavatelé. Někteří jsou však vůči studiu ve vztahu pracovněprávním (podle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce). 

Jóga a paragrafy (náležitosti pracovních smluv)

Je nutno podotknout, že termín pracovní smlouva je zde úmyslně nepřesný. Jen velice zřídka je totiž uzavírán přímo pracovní poměr. Mnohem častěji se jedná o tzv. dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy o dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Všechny uvedené typy smluv musí být především povinně písemné a uzavřené před zahájením samotné pracovní činnosti. Později uzavřená smlouva by také byla platná, zejména s ohledem na ochranu zaměstnance, jednalo by ale de facto o potvrzení o ústně uzavřené smlouvě a zaměstnavatel by se tak mohl vystavit postihu. Pokud se jedná o oba typy dohod, musí obsahovat druh práce, rozsah práce a určení doby, na kterou se smlouva jednává. 

V případě dohody o provedení práce (DPP) nesmí rozsah práce překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele (v případě více uzavřených smluv se příjmy z nich navíc sčítají). Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10 tisíc korun měsíčně, zaměstnanec z výdělku odvádí pouze daň, ale zdravotní a sociální pojištění už platit nemusí. Pro vykazování jednotlivých hodin či lekcí je v případě spolupráce menšího rozsahu nejvhodnější. Pokud by se ale mělo jednat o jediný příjem, který by nepřesáhnul uvedenou výši, lektor/ka by si měla zajistit placení povinného zdravotního pojištění. Platby sociálního pojištění povinné nejsou. DPP může být ukončena kdykoliv, kteroukoliv ze stran. 

Rozsah práce sjednaný dohodou o pracovní činnosti (DPČ) nesmí překročit 20 hodin týdně, což odpovídá polovičnímu úvazku.  Zdravotní a sociální pojištění se platí už při výdělku nad 2500 Kč měsíčně. Pokud v DPČ není uveden způsob ukončení, může být ukončena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Tento typ dohody je vhodnější při pravidelnější spolupráci většího rozsahu. 

Pokud by se přece jen jednalo o pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr, musí v ní být uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Výše výdělku může být uvedena zvlášť a nejpozději do jednoho měsíce musí být zaměstnanec také seznámen s přesnou náplní své práce, případně s délkou zkušební doby či dovolené. Pracovní smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na 3 roky a zaměstnavatel ji poté může maximálně dvakrát prodloužit. 

Pokud by se jednalo o tzv. spolupráci na dobré slovo, tedy situaci, kdy ani jedna stran nemá v úmyslu uzavřít řádnou smlouvu, vystavuje se zejména zaměstnavatel postihu ze strany Státního úřadu inspekce práce. Druhé straně dává sice zákon o dani z příjmů možnost si bez zdanění přivydělat za rok až 15 tisíc korun, musí ale jednat o činnost skutečně příležitostnou. Obecně je lépe mít (nejen) pracovněprávní smlouvy a veškeré jejich náležitosti raději v pořádku. 

  • autor: Michaela Dombrovská
  • www.protoze.cz 
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

Objednat předplatné