BLESKOVĚ
Jógová terapie 18. 12. 2023 PDF Tisk

Jedno tělo? To opravdu nejsme!

Tělo je pro nás důkaz hmoty, dech a vnitřní proudění ukazují jemnosti našeho bytí - a něco uvnitř, co hovoří a my to občas slyšíme, oznamuje, že je ještě něco víc než pouhé tělo a dech, které jsou každodenně přítomné v životě.

Jedno tělo? To opravdu nejsme!

Vyladit tělo, rozproudit energii a proniknout dovnitř sebe sama a učit se sám ze sebe, to je krátké vyjádření slov „jógová terapie“. Člověk je jedinečný a dokonale stvořený organismus, jehož hmotné i nehmotné složky nelze od sebe oddělovat. Tělo je pro nás důkaz hmoty, dech a vnitřní proudění ukazují jemnosti našeho stvoření a něco uvnitř, co hovoří a my to občas slyšíme, oznamuje, že je ještě něco víc než pouhé tělo a dech, které jsou každodenně přítomné v životě. Specializovat se pouze na fyzické tělo a jeho regeneraci je málo. Je třeba mu věnovat pozornost a dopřát pohyb, protože pohyb je základem života, ale to není vše. Učíme se vnímat a poslouchat signály vycházející z těla, svalů, kloubů a kostí, ale také z orgánů a tekutin v nás plynoucích. Učíme se vnímat obsahy mysli a nepovažovat se za emoci, prožitek či situaci. Je to velice jemná rozpoznávací schopnost, ale věnujeme-li se jí, jsme schopni poslouchat, co se v nás odehrává. Stáváme se citlivějšími a vnímavějšími vůči svým potřebám.

Velice důležitá je práce s energií, která pomocí dechových technik bývá očišťována a rozlévána v celém organismu. Dech je to, co je stále přítomné počas života, a díky němu si život i uvědomujeme. Dech propojuje všechny úrovně, jež tvoří naši strukturu. Z tantry si jógová filozofie sámkja vypůjčila systém tvz. pančakóši – skladba člověka – tři základní těla a pět obalů, které se navzájem ovlivňují a prostupují sebou. Proto není možné rozdělovat, ale naopak hledat vztahy mezi fyzickým tělem, energetickým, ale i příčinným.

Známé spojení slov body-mind-spirit tak trochu vypovídá o hloubce a cestě směrem od povrchu dovnitř. Ukazuje cestu zkoumání ve vzájemném spojení všeho v jedno. Projeví-li se nějaká bolest např. v žaludku, nemusí se jednat o bolest samotného orgánu, ale může jít o projev složitějších vazeb uvnitř našeho těla. Proto se jógová terapie zaměřuje na celistvost a všechny kóši vnímá ve vzájemné symbióze; vychází z potřeby věnovat se člověku jako celku.

Nejdůležitější na celé práci je bdělá pozornost a vědomá práce s ní. Bez pozornosti nejsme přítomni a bez pozornosti pobývající v přítomnosti žijeme v minulosti nebo budoucnosti. Jóga učí žít bez velkých emociálních výkyvů postojem pozorovatele. Učí nás na radosti, starosti a život hledět z povzdálí, neztotožňovat se s emocemi či obsahy mysli, být stabilním v chápání svého základu a pružným v žití životního cyklu, jako by scény filmu přicházely a odcházely. Chápání a postupně prožívání (víra), že život je zrnko hlouběji usazeno a široce rozprostřeno.

Tři základní oblasti tvoří koncept jógové terapie:

  • hrubohmotné tělo (fascie, kosti, klouby, svaly, svalové skupiny, mozek a řízení, noha, ruka, obličej, hlavní orgány, žlázy s vnitřní sekrecí, dech, energie)
  • jemněhmotné tělo – mentální tělo (řízení systému, práce mysli, pozornosti, emoce, mysl)
  • příčinné tělo (to, co občas slyšíme zevnitř a síla zdroje)

Ve chvílích ásanové praxe budete cvičit velice jemně a klidně, vědomě s pochopením souhry svalů celého těla. Budete poznávat své chodidlo a pracovat s ním využívajíc jeho signálů jdoucích do mozku (propriorecepce) s cílem vhodného nastavení těla a lidského pohybu. Signály z nohy ovlivňují regeneraci základních pohybových vzorců. Jednotlivé části struktury těla, jako jsou páteř, klouby, svaly a jejich myofasciální vztahy, se vzájemně - i ekonomicky (nárok na energii) podílejí na pohybu. Pohyb na jedné straně se projeví v celém systému. Pokud vymizí „bolístky“ těla, i mysl pookřeje. Jsou-li pozitivně ovlivněny tělesné struktury, umožníte mysli, aby se s nimi tak intenzivně nespojovala, a poskytnete jí prostor po pobývání a poznávání jí samotné.

Ve chvílích pránájámické, relaxační a meditační praxe budete pracovat na očistě těla, energie a mysli a očistou otevřete cestu k práci s energií. Ve chvílích studia sebe sama, svých tendencí a také starých duchovních nauk budete hledat odpovědi, kdo jsem já a jsem to opravdu já?

 

Objednat předplatné