BLESKOVĚ
Právní minimum 23. 03. 2015 PDF Tisk

Jóga a paragrafy (odpovědnost za škodu)

Nový seriál o paragrafech v souvislosti s instruktorskou činností, s provozováním jógového centra, nebo práva samotných klientů přináší nový seriál právního minima na JÓGA DNES.CZ.

Jóga a paragrafy (odpovědnost za škodu)

To, že bychom si měli každý počínat tak, aby nedošlo k žádné škodě nebo újmě (na svobodě, životě, vlastnictví nebo zdraví), nový občanský zákoník výslovně zmiňuje. Lektorů a lektorek jógy se týká především případná újma na zdraví a s tím související odpovědnost za způsobenou škodu. 

Rozlišuje se újma způsobená úmyslně a z nedbalosti. Nedbalost se předpokládá a musí být vyvrácena, což v praxi znamená, že lektor musí prokázat, že nedbale nejednal. Úmysl se naopak nepředpokládá a musí být prokázán, doložit by jej musel poškozený. Povinnost nahradit vzniklou újmu se pak týká zejména úmyslných poškození. Obecná povinnost daná novým občanským zákoníkem může být dále smluvně rozšířena (například v pracovní smlouvě) – v tomto případě se zavinění nevyžaduje a újmu by poté muselo nahradit jógové studio a následně pak částku vymáhat po lektorovi. 

Jen dodám, že se nejedná o případy, kdy újma vznikne tehdy, kdy se jedná např. o odvracení hrozícího nebezpečí. Lektor může například vyrazit zub člověku, když zachraňuje jiného nebo sám sebe před závažným pádem a nemůže jednat v danou chvíli jinak. K podobným situacím by ale na jógových situacích snad docházet nemělo. 

Případnou náhradu škody řeší v každém případě soud, který posuzuje veškeré okolnosti případu. Tedy i to, zda studio zajistilo vhodné podmínky pro konání lekce a zda ten, kdo lekci vedl tak činil s vědomím studia a na základě řádně uzavřené smlouvy, která obsahuje i povinnosti každého ze zúčastněných. Hlavní odpovědnost nicméně spočívá na tom, kdo lekci vede. Posuzuje se, zda postupoval, jak měl, a do jaké míry se na způsobené škodě podílela dotčená strana (což se pak přičítá k její tíži). Náhradou je především uvedení v původní stav, teprve pokud to není možné, nastupuje finanční kompenzace. 

Jeden z paragrafů uvádí, že kdo má kontrolu nad nebezpečnou situací, má také povinnost zakročit. Přestože jóga není životu nebezpečná aktivita, lektoři a lektorky by měli bezpodmínečně ovládat zásady první pomoci a jistě být také pojištěni pro případ nenadálých událostí. A to zvláště na lekcích, které jsou určeny pro některou specifickou skupinu – například pro těhotné ženy. Neposkytnutí nezbytné pomoci na lekci, může dokonce naplňovat znaky trestného činu a za ten je zodpovědný každý individuálně. U lektorů jsou navíc zásady první pomoci součástí jejich profesní přípravy, proto pokud by k výše zmíněné události došlo na lekci, byla by posuzováni přísněji. 

Zásadní je také ustanovení, které zmiňuje škodu způsobenou informací nebo radou. Týká se těch, kteří vystupují jako odborníci nebo experti v nějaké oblasti – znají to výživoví poradci, nicméně s důsledky špatné rady by se mohli setkat i lektoři jógy. V takových případech se posuzuje, zda byla škoda způsobená vědomě. Lektoři ale procházejí příslušnou profesní přípravou, nemohou se proto odvolávat, v případě špatně poskytnuté rady, na neznalost. 

K případným nepříjemnostem může přispět sám lektor, pokud nevede lekci s ohledem na bezpečné provádění ásan, ale také s ohledem na cvičící a jejich zdravotní komplikace. Dotaz na ně proto padá vždy v úvodu lekce. Jednak se na základě takových informací průběh lekce přizpůsobí a zároveň se také jedná o ochranu lektora před nezodpovědnými účastníky lekce, zvláště rozhodnou-li se případné zdravotní komplikace nezmiňovat.  

I mně osobně už se několikrát stalo, že jsem se až na konci lekce dozvěděla o těhotenství (čerstvém nebo právě prodělaném) jedné ze zúčastněných s tím, že ona ví, co má dělat a vše je v pořádku. Protože jsem nemohla sledovat, ani si zpětně uvědomit, zda provádí ásany s ohledem na svůj stav, musím se přiznat, že to pro mě nebylo snadné. Pokud by totiž k nějakým komplikacím došlo, tak ačkoliv právně bych nenesla vinu, zůstává zde stále morální rozměr, který i samotnou jógou všichni sami v sobě posilujeme. Měli bychom proto být ohleduplní k sobě navzájem. I v případě újmy či škody vzniklé na studiových lekcích platí, že nejlepším řešením je prevence, ohleduplnost a rozumná domluva. 

 

  • autorky: Michaela Dombrovská, Sabina Skoumalová
  • www.protoze.cz
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

Objednat předplatné