Zdraví 04. 01. 2023 PDF Tisk

Jóga a hypertonici

Ačkoliv je pravdou, že jóga představuje lék pro tělo i duši, tak v případě, že trpíte více či méně závažnými zdravotními problémy, na ni jako na všespásný léčebný prostředek rozhodně spoléhat nelze. Může se ale stát významnou součástí celkového léčebného plánu. Což platí i pro léčbu vysokého krevního tlaku, jímž dnes trpí velká část populace.

Jóga a hypertonici

Běžně platí, že krevní tlak se během dne mění – nižší je, když spíme, vyšší, když jsme aktivní. Důležité je, aby jeho hodnoty zůstávaly ve zdravém rozmezí, tedy v takovém, v němž tělo zvládá užívat samoléčebné mechanismy určené k jeho přirozené regulaci. Jak se dlouhodobě ukazuje, tak prostředkem, který dokáže jejich fungování a působení podpořit, je jóga.

Co jsou baroreceptory?

Pomoc, jíž jóga v regulaci krevního tlaku tělu poskytuje, souvisí s baroreceptory. Jde o senzory měřící tlak a vysílající nervovému systému informace týkající se nutnosti provést za účelem změny tlaku patřičné úpravy. K těm může dojít například změnou rychlosti nebo síly srdečního tepu, uvolněním či stažením stěn krevních cév nebo pokynem směrem k ledvinám, aby došlo ke změně hladiny tekutin v organismu. Platí přitom, že čím citlivější baroreceptory jsou, tím dříve změny detekují a tím dříve na ně může nervový systém zareagovat a vrátit tlak do normálu. Podle vědců se tak dá říci, že zvýšením citlivosti baroreceptorů současně dochází ke zefektivnění přirozené kontroly krevního tlaku.

Jak s tím souvisí jóga?

Vědci zjistili, že jógová praxe může vést k zvýšení citlivosti baroreceptorů a tím pádem i k zefektivnění kontroly krevního tlaku. Jóga to dokáže nejméně dvěma způsoby.

  1. Pomalé hluboké dýchání

Citlivost baroreceptorů zvyšuje například pomalé hluboké dýchání, které je pro jógovou praxi vyloženě typické – pro zlepšení kontroly krevního tlaku je výhodná zejména pomalá fáze výdechu. Aby ale dechové cvičení fungovalo, musí se přizpůsobit schopnostem a zkušenostem jednotlivce – do dechové praxe by nemělo být vnášeno nadměrné úsilí, protože v takovém případě může vyvolat závratě, v krajním případě i mdloby, případně pokles hladiny kyslíku v krvi.

  1. Inverze

Dalším jógovým „prostředkem“ zvyšujícím citlivost baroreceptorů jsou inverze, tedy polohy, které spočívají v obrácení celého těla nebo jeho částí vzhůru nohama a při nichž dochází ke změnám účinků gravitace na průtok krve – krev z nohou a dolní části trupu lépe proudí do pravé komory srdeční, tím pádem tlakové senzory v této oblasti detekují vyšší tlak, což vede k tomu, že nervový systém vysílá signály vedoucí ke zpomalení činnosti srdce. Zpomalení srdečního tepu vede ke snížení krevního tlaku. 

Některé inverzní ásany mohou také stimulovat baroreceptory přímým působením vnějšího tlaku na krevní cévy. Například při královské ásaně, stoji na hlavě, dochází ke stimulaci senzorů v hlavních tepnách procházejících přední částí krku a dodávajících krev do mozku. Když stojíte na hlavě a opíráte se o ramena, brada tlačí do krku a horní části hrudníku, tlačí zde na tepny a zvyšuje místní tlak. Nervový systém na základě signálů vyhodnotí, že jemné tkáně mozku jsou pod nadměrným tlakem velkého množství krve a v reakci na to sníží frekvenci a sílu srdečního tepu, což povede k uvolnění a rozšíření cév a snížení krevního tlaku. 

S popisovaným ovšem souvisí významná komplikace a tou je potenciál inverzí dočasně krevní tlak zvyšovat – k tomu dochází, když není nervový systém schopen adekvátní reakce na signály baroreceptorů; dále důsledkem nervozity při nácviku inverzí, případně stresu a nepřiměřeného svalového napětí a stažení. Z těchto důvodů by měli lidé s vysokým krevním tlakem k inverzím přistupovat obezřetně, ideálně pod dohledem lékaře nebo erudovaného učitele, případně využít některou z mnoha modifikací, které provedení obrácených poloh značně zjednodušují.

Jak na jógovou praxi, když máte vysoký krevní tlak?

Aby praxe na fyzické úrovni v tomto směru nesla své ovoce, doporučuje se věnovat jí 30-60 minut 4-5 dní v týdnu. Je také důležité praxi modifikovat tak, aby obtíže skutečně zlepšovala a aby snížila riziko, že, byť dočasně, dojde k jejich zhoršení. Z tohoto hlediska je pro lidi s vysokým krevním tlakem ideální praxe hatha jógy, která plyne v pomalém tempu a dochází při ní ke střídání poloh klidových s těmi náročnějšími. Obecně vzato jsou doporučovány jógové školy zaměřující se na úlevu od stresu, který je uznáván jako významný faktor zvyšující krevní tlak – tedy vedle hatha jógy dále restorativní jóga nebo jing jang jóga. Úpravy, které činí každou ásanu pro hypertoniky bezpečnou (bezpečnější), obvykle zahrnují udržení hlavy na úrovni srdce nebo nad ní. To umožňuje, aby krev proudila s minimální změnou tlaku nebo působením gravitace, což maximálně snižuje míru stresu, jemuž je během praxe praktikující vystaven.

  • autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné