Pataňdažaliho osmi stupňová jóga 24. 05. 2018 PDF Tisk

Brahmačarja: Oslava lásky v pravém slova smyslu

Jama a nijama představují dva základní pilíře jógové etiky. Úžasné je, že se nejedná pouze o teoretické učení, ale o skutečnou a živou filosofii života, která své síly nabývá právě v praxi. Jednou ze zásad, která bývá často mylně chápána a vykládána, je brahmačarja. Ta zaujímá v rámci jamy, která upozorňuje na pět druhů lidského sobectví, poslední, páté místo.

Brahmačarja: Oslava lásky v pravém slova smyslu

Brahmačarja bývá do češtiny doslovně překládána jako pohlavní zdrženlivost. Tento doslovný překlad představuje základní kámen úrazu. Stejně, jako můžeme jamu a nijamu interpretovat jako zákazy apříkazy, můžeme interpretovat Brahmačarju jako pohlavní zdrženlivost. V takovém případě však zůstane hloubka sdělení, které nám přináší, skryta v temných vlnách nedohledna.

Pohlavní zdrženlivost

Jóga je svobodná. Svobodu a volnost dává. Ne bere. Proto vnímání jamy a nijamy jako zákazů a příkazů samo o sobě popírá velikost, již v sobě jóga skrývá a již nabízí každému, kdo o ni pokorně požádá. Stejnou mírou i chápání brahmačarji jako pohlavní zdrženlivosti popírá samu podstatu jógové filosofie, kterou je především svoboda a její hledání. Jak tedy ale brahmačarju chápat? Vždyť tradiční výklad hovoří jednoznačně: „Jóga připisuje plodivé síle největší důležitost. Uvádí se, že její vyplýtvání má za následek oslabení duševní schopnosti a znemožňuje hlubší soustřeďování.“ (Jóga od staré Indie k dnešku, Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství 1971, str. 92) Podle toho pohlavní styk sám o sobě představuje prostředek pro plýtvání pohlavní silou, který odvádí pozornost od vnitřní praxe.

Pohlavní styk jako vyjádření lásky

Ano, tak to skutečně může být. Ale pouze v případě, že je pohlavní akt vnímán jako prostředek sloužící k pouhému ukojení pudů. V opačném případě se naopak může jednat o přirozený projev člověka, který je výsledkem vzájemného vztahu dvou milujících se lidí a vyjadřuje jejich lásku a důvěru. Je-li pohlavní akt praktikován v tomto smyslu, rozhodně se nejedná o plýtvání plodivou silou. Každý, kdo někdy miloval, jistě může z vlastní zkušenosti potvrdit popisem pocitů následujících po milování s milovanou osobou. Uvolnění, čerstvost, čistota a naplněnost pociťována v rovině fyzické i vnitřní je s pocity po pohlavním aktu ve smyslu fyzického počinu nezaměnitelná a nesrovnatelná.

Sexualita běžícího pásu

Tedy jediné, na co brahmačarja upozorňuje, je tzv. sexualita běžícího pásu. Což je bohužel v dnešní společnosti jev poměrně běžný. Sexuální zdrženlivost, kterou brahmačarja hlásá, varuje před neustálým střídáním partnerů a chápáním sexuality jako prostředku pro ukojení pudů. Je-li pohlavní akt provozován pouze ve smyslu fyzického propojení a vitálního aspektu, staví jóga takové počínání na jednu roveň s prostitucí. Sexuální život bez jakéhokoliv citového pozadí představuje podle jógy naprostou degeneraci hodnot lidského života. Člověk se stává zvířetem, které bezmyšlenkovitě následuje své pudy. S tím rozdílem, že zvíře si něčeho takového není vědomo a nenese za takové jednání absolutně žádnou zodpovědnost. Člověk ano.

Zlatá střední cesta bez extrémů

Již bylo řečeno, že jóga je svobodná. Představuje zlatou střední cestu bez vychylování tím či oním směrem. Takový by vlastně měl být ideální stav veškerého jogínského snažení. Buďme ale realisté. Snažme se aplikovat jógové zásady do svého života pozvolně, jemně a nenásilně – s respektem k sobě i druhým. Vyvarujme se častému střídání názorů a přesvědčení, které nás nutí činit rozhodnutí ženoucí nás z extrému do extrému. Aplikováno na naši situaci: Naprostá pohlavní zdrženlivost nezvládnutá psychicky vede jen k nespokojenosti, podrážděnosti a vnitřnímu neklidu. Tedy k tomu, co se jinak jógou snažíme utišit. Na druhé straně zběsilá honba za ukojením choutek fyzického těla odtahuje naši pozornost od ušlechtilých cílů, které se snažíme naplnit.

Všeprostupující láska

Brahmačarja podává v této věci pomocnou ruku – připomíná nám, že bychom měli do svého života nechat vstoupit lásku a skrze ni nahlížet na sebe i na své okolí. S láskou žít, s láskou jednat. To je vlastní podstata poselství, které nám brahmačarja předává.